o szkoleo szkole

 

 

Nasza szkoła indywidualizuje proces pracy z uczniem, rozwija jego zainteresowania i zdolności, dzięki czemu uzyskuje wysokie efekty nauczania.

 

Systematycznie badamy poziom umiejętności uczniów, przeprowadzając testy kompetencji oraz próbny egzamin gimnazjalny w klasach III. Wnioski wyciągnięte z analizy wyników wykorzystujemy do dalszej pracy. Dbając o jakość procesu edukacyjnego, prowadzimy różnorodne koła zainteresowań oraz zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w nauce. Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych i konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.

 

Wychowujemy naszych uczniów w duchu patriotyzmu, poszanowania praw człowieka (dziecka), w poczuciu własnej wartości.

 

Dbamy, by nasi uczniowie rozwijali poczucie własnej wartości. Realizując program profilaktyczny „Sobą być, dobrze żyć”, staramy się wzmacniać mocne strony uczniów, jednocześnie ucząc ich pozytywnej autoprezentacji i pewności siebie. Podejmujemy działania zmierzające do propagowania praw dziecka, np. akcja „Szkoła z prawami dziecka”. W naszym gimnazjum działa wybrany przez młodzież Rzecznik Praw Ucznia, który cieszy się pełnym zaufaniem.

Uczestniczymy w rocznicowych uroczystościach szkolnych i miejskich, programach i konkursach edukacyjnych, np. „Młody obywatel – uczniowie dla społeczności lokalnej”,  „ Śladami przeszłości”, „Młodzi głosują”, „Sejm dzieci i młodzieży”, „Odważmy się być wolnymi”, „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Członkowie koła historycznego wraz z opiekunami systematycznie dbają o miejsca pamięci narodowej.  

 

Realizujemy różnorodne programy profilaktyczne, kształtując w naszych uczniach postawę ekologiczną, prorodzinną i prozdrowotną.

 

Na zajęciach z biologii, chemii, fizyki oraz lekcjach wychowawczych i kołach zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych staramy się uwrażliwić uczniów na piękno przyrody i potrzebę jej chronienia, kształtując postawę ekologiczną. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach i wycieczkach ekologicznych, akcji „Sprzątanie świata”, współpracują z Nadleśnictwem.

Ważne miejsce w procesie wychowania zajmuje realizacja programów profilaktycznych  - „Trzymaj formę”, „Żyć radością”, „Sobą być, dobrze żyć” oraz programu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Dzięki nim uczniowie poznają zasady zdrowego stylu życia, wzbogacają wiedzę na temat zdrowia, jego wartości i zagrożeń oraz kształtują właściwą postawę prorodzinną.

           

Dbamy, by nasza szkoła była bezpieczna.

 

Kładziemy szczególny nacisk na bezpieczeństwo naszych uczniów. W szkole działa monitoring, nauczyciele podczas przerw pełnią dyżury, przestrzegają zasad BHP w czasie lekcji, wycieczek i imprez szkolnych. W razie potrzeby udzielają pierwszej pomocy przedlekarskiej, ściśle współpracują ze szkolnym koordynatorem do spraw bezpieczeństwa oraz rodzicami uczniów. Wychowawcy uczą zasad bezpieczeństwa, realizując program „Jak żyć bezpieczniej” i „Bezpieczne Miasto”.

 

W ramach edukacji zawodoznawczej przygotowujemy uczniów do świadomego zaplanowania dalszej drogi edukacji i wyboru zawodu.